29 มิถุนายน, 2555

เหตุที่นาซายกเลิกการสำรวจเพราะได้ตัวอย่างไปแล้ว