26 มกราคม, 2556

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น