18 พฤศจิกายน, 2553

ทำไมการปรองดองต้องหันหน้าเข้าหากัน