12 กรกฎาคม, 2554

ยามมีอำนาจคนล้อมหน้าหลัง ยามหมดอำนาจก็ยังมีล้อมหน้าล้อมหลัง