26 กรกฎาคม, 2554

พูดอย่างนี้เสียขวัญหมด...อยู่ด้วยกันไม่ได้